Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:13

Czy orzeczenie o pierwszej grupie inwalidzkiej (niezdolność do samodzielnej egzystencji) wpływa w jakiś sposób na podział majątku pomiędzy małżonków?

Niejako konsekwencją normatywnej konstrukcji ustawowego ustroju majątkowego jest sposób podziału majątku objętego wspólnością. W przepisie art. 43 § 1 k.r.o. ustawodawca wyraził zasadę równych udziałów w szerokim ujęciu. Zasada ta dotyczy nie tylko sytuacji w chwili zniesienia wspólności, ale wskazuje, że małżonkowie w czasie trwania wspólności tworzą majątek wspólny, do którego mają równe uprawnienia, mające w czasie trwania wspólności nierozdzielny (niesamodzielny) charakter. Pu ustaniu wspólności, kiedy nie ma już majątku wspólnego, udziały mają postać ułamków o wartościach, co do zasady liczbowych równych. Podziału majątku wspólnego może dokonać:
• sąd w toku sprawy rozwodowej, o ile wniesie o to jedna ze stron;
• sąd w drodze postępowania nieprocesowego na wniosek na wniosek jednego z byłych małżonków;
• sami zainteresowani w drodze umowy
Samo roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu, zatem podział ten może zostać dokonany w każdym czasie. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie normuje sposobu ani też zasad podziału. W tej kwestii stosuje się przepisy o dziale spadku oraz o współwłasności w częściach ułamkowych.

Nie wiesz jak wygląda podział majątku przy rozwodzie?
Zamów e-poradę »

W przypadku podziału w drodze umowy obowiązuje zasada swobody umówi i to małżonkowie decydują o tym czy podział dotyczy całości majątku czy też części. Dowolna jest również forma umowy, z zastrzeżeniem formy notarialnej, o ile w skład majątku wchodzi nieruchomość. Jeśli chodzi o udziały, należy wskazać, iż przeważa stanowisko, zgodnie z którym małżonkowie przy podziale majątku nie mogą ustalić nierównych udziałów. W razie potrzeby tę kwestię może rozstrzygnąć sąd albo małżonkowie przy zawarciu umowy poszerzającej wspólność ustawową, ustalając nierówne udziały w przypadku zniesienia współwłasności. Przy podziale majątku nie wyklucza się natomiast darowizn udziału w określonych przedmiotach majątkowych na rzecz jednego z małżonków.

W braku zgody co do podziału dokonać tego może sąd. Sąd orzeka nie tylko o samym podziale, ale również o roszczeniach z tytułu spłaty długu jednego z małżonków z majątku wspólnego, o żądaniu ustalenia nierównych udziałów, o żądaniu zwrotu nakładów na majątek odrębny bądź majątek wspólny. Odmiennie od podziału w drodze umowy, sądowy podział z zasady obejmuje cały majątek. Z tego powodu tak doniosłą kwestią jest ustalenie składu majątku wspólnego oraz jego wartości. Majątek wspólny jest z reguły owocem wspólnych starań obojga małżonków, niezależnie od ich postaci, z tego powodu po ustaniu wspólności ustawowej oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku, który był nią objęty.

Dokonując podziału majątku objętego wspólnością sąd nie bierze pod rozwagę przymiotów małżonków, ani też winy rozkładu pożycia. Jedyną kwestią wpływającą na podział majątku jest zagadnienie rozliczeń z tytułu nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątek osobisty każdego z małżonków oraz z tytułu nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny.

Tagi: Podział majątku

Marzena Baurska

W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych oraz listę kuratorów rejestrowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.


Inni użytkownicy przeglądali również


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »