Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:13

Jak wyegzekwować alimenty od ojca mieszkającego w Anglii, gdy matka i dziecko pozostają na terytorium Polski?

Zgodnie z art. 11033 § 1 k.p.c. Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec istnienia jurysdykcji krajowej polskich sądów, powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można także według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Taka sama możliwość zachodzi gdy sprawa o alimenty rozpoznawana jest łącznie ze sprawą małżeńską oraz gdy spraw o roszczenie związane z ustaleniem pochodzenia dziecka rozpoznawana łącznie ze sprawą o ustalenie pochodzenia dziecka.

Potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu alimentów?
Zamów e-poradę »
Wyrokowi zasądzającemu alimenty sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Zgodnie z art. 63 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe prawem właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych określa rozporządzenie Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.
Wskazany akt potwierdza możliwość wytoczenia powództwa dotyczącego zobowiązań alimentacyjnych w Polsce.

Ponadto zgodnie z art. 17 rozporządzenia orzeczenie wydane w jednym państwie członkowskim będącym stroną Protokołu haskiego z 2007 roku jest uznawane w innym państwie członkowskim bez konieczności przeprowadzania specjalnego postępowania i bez możliwości sprzeciwienia się jego uznaniu. Zgodnie zaś z ust. 2 cytowanego przepisu orzeczenie wydane w państwie członkowskim będącym stroną Protokołu haskiego z 2007 roku i wykonalne w tym państwie jest wykonalne w innym państwie członkowskim bez potrzeby stwierdzenia wykonalności w tym państwie.

W związku z powyższym w celu wykonania orzeczenia wystarczy, aby wnioskodawca przedstawił wymagane rozporządzeniem dokumenty. Zgodnie z art. 20 rozporządzenia w celu wykonania orzeczenia w innym państwie członkowskim wnioskodawca przedstawia właściwym organom egzekucyjnym:
a) odpis orzeczenia spełniający wymogi niezbędne do stwierdzenia autentyczności tego orzeczenia;
b) wyciąg z orzeczenia sporządzony przez sąd pochodzenia na formularzu, którego wzór znajduje się w załączniku I;
c) w odpowiednim przypadku dokument wykazujący stan zaległości i podający datę ich wyliczenia;
d) w razie potrzeby transliterację lub tłumaczenie treści formularza, o którym mowa w lit. b), na język urzędowy państwa członkowskiego wykonania lub, jeżeli w tym państwie obowiązuje kilka języków urzędowych, na jeden z języków urzędowych, w jakim zgodnie z prawem tego państwa członkowskiego prowadzi się postępowanie sądowe w miejscu, gdzie dochodzi się wykonania, lub na inny język wskazany przez państwo członkowskie wykonania jako akceptowany. Każde państwo członkowskie może wskazać język urzędowy lub języki urzędowe instytucji Unii Europejskiej inne niż jego własny język, które może zaakceptować do celów wypełnienia formularza.

Tagi: Alimenty Dziecko

Marzena Baurska

W 2000 r. uzyskała dyplom ukończenia studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wpisana na listę radców prawnych oraz listę kuratorów rejestrowych prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie.


Inni użytkownicy przeglądali również


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »