Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:06
Nowość

Jak wygląda sytuacja alimentacyjna wobec nieletnich ojców i matek?

Analizując sytuację niepełnoletnich ojców i matek, należy pokrótce przedstawić ich sytuację prawną. Zgodnie z art. 10 § 1 k.c. pełnoletnim jest, kto ukończył lat osiemnaście oraz osoby, małoletnie, które zawarły małżeństwo. Te ostatnie nie tracą pełnoletniości choćby małżeństwo zostało unieważnione. Wraz z pełnoletniością człowiek nabywa pełną zdolność do czynności prawnej (art. 11 k.c.). W ogóle nie mają zdolności do czynności prawnych osoby, które nie…Jak walczyć o wysokie alimenty?

Obowiązek przekazywania alimentów czyli środków utrzymania i wychowania wynika ze stosunku małżeństwa lub pokrewieństwa. W postępowaniu rozwodowym, w sytuacji gdy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, sąd ma obowiązek orzec o wysokości alimentów na rzecz małoletnich dzieci stron w wyroku kończącym sprawę. Przygotowując się na proces Nasi…

Dziecko

Jak wyegzekwować alimenty od ojca mieszkającego w Anglii, gdy matka i dziecko pozostają na terytorium Polski?

Zgodnie z art. 11033 § 1 k.p.c. Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec istnienia jurysdykcji krajowej polskich sądów, powództwo o roszczenie alimentacyjne…

Czy mogę pozwać żonę o alimenty, jeżeli nie osiągam dochodów, a dzieci wychowują dziadkowie? Nie mamy rozwodu, ani separacji.

Nauka prawa rodzinnego podważa istnienie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami pozostającymi we wspólnym pożyciu. Przepis art. 130 k.r.o. wskazuje na obowiązek jednego małżonka do dostarczenia środków utrzymania drugiemu małżonkowi po rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa albo po orzeczeniu separacji. W chwili, gdy małżeństwo trwa, zaś małżonkowie nie są w separacji, oboje…

Dziecko

Jestem w ciąży z mieszkańcem Arabii Saudyjskiej. Jak mogę uzyskać alimenty na dziecko, jeżeli jego ojciec nie akceptuje go i wymusza na mnie aborcję?

Zgodnie z art. 11033 § 1 k.p.c. Sprawy o alimenty oraz sprawy o roszczenia związane z ustaleniem pochodzenia dziecka należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec istnienia jurysdykcji krajowej polskich sądów, powództwo o roszczenie alimentacyjne…

Obniżenie alimentów

Masz kłopoty finansowe i wysokie alimenty do zapłaty? Sprawdź jak możesz je obniżyć! Filmik przedstawia przypadek mężczyzny, który nie może płacić zasądzonych alimentów, gdyż jego dochody uległy zmianie. Przychodzi do prawnika z prośbą o wyjaśnienie, czy sam może żądać alimentów i jak obniżyć te, do których płacenia został zobowiązany. Prawnik wyczerpująco omawia kwestie związane z obniżeniem alimentów.


Dziecko

Jak wygląda sprawa alimentów, które mam zasądzone, jeżeli w okresie 7 tygodni, kiedy żona przebywała w szpitalu, syn pozostawał pod moją opieką?

Zgodnie z treścią przepisu art. 135 § 1 k.r.o. zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Dodatkowo w ocenie wysokości świadczeń alimentacyjnych rodziców wobec dzieci należy uwzględnić obowiązki rodzicielskie jak troska o rozwój fizyczny i duchowy dziecka, czy przygotowanie go…

Jak wygląda podział majątku i obowiązki alimentacyjne w przypadku orzeczenia rozwodu z chorą psychicznie małżonką?

Rozwód a choroba psychiczna małżonka. Podział majątku, obowiązki alimentacyjneW złożeniu ustawodawcy małżeństwo jest instytucją trwałą i doniosłą, dla tego nie o jego ustaniu zadecydować może wyłącznie sąd. Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód, w razie wystąpienia ku temu przesłanek i w braku przesłanek negatywnych. Wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego ustaje wspólność majątkowa i powstaje wspólność w częściach ułamkowych. Na żądanie małżonków w…


Czy konkubenta niewypłacalnego małżonka można wezwać do płacenia alimentów?

Zgodnie z art. 128 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i…


Jak wygląda kwestia z alimentami z funduszu alimentacyjnego w przypadku znalezienia stałej pracy?

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczając na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, tylko wówczas, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem bądź dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania…


Czy alimenty można dostać tylko w sądzie?

Czy alimenty można dostać tylko w sądzie?  Naj­czę­ściej ali­menty są uzy­ski­wane w wyniku prze­pro­wa­dze­nia postę­po­wa­nia sądo­wego i wyda­nia przez Sąd wyroku. Nie jest to jed­nak jedyna droga aby ure­gu­lo­wać sto­sunki ali­men­ta­cyjne pomię­dzy upraw­nio­nym a zobo­wią­za­nym. Dużo szyb­szym spo­so­bem jest zawar­cie  tzw. umowy…


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »