Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:03

Jak rozmawiać z dziećmi przy rozwodzie?

Rozwodzący się rodzice często w ferworze wzajemnych oskarżeń zawinienia rozpadu małżeństwa zapominają o małoletnich dzieciach. Są również tacy, którzy wykorzystują dzieci wciągając je w rozgrywki między dorosłymi. Z praktyki wiem, że często nieumiejętność rozmowy i odmienne stanowiska, choćby w zakresie wysokości alimentów, potrafią być wystarczającym pretekstem do utrudniania kontaktu drugiego rodzica z dzieckiem czy nawet nastawiania dziecka przeciwko drugiemu…Egzekucja kontaktów z dzieckiem

Egzekucja kontaktów z dziećmi – czy gwarantuje faktyczne spotkania z dziećmi? Problematyka wykonywania (egzekucji) ustalonych w orzeczeniu sądowym bądź w ugodzie kontaktów z dziećmi, niejednokrotnie dostarcza Klientom naszej Kancelarii niemałych problemów. Uzyskanie w wyroku rozwodowym, postanowieniu ustalającym kontakty z dziećmi czy ugodzie korzystnych z…

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. wyciąg z Krio

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (wyciąg) Art. 56. § 1. Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. § 2. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro…

Czy chora psychicznie matka może sprawować opiekę nad dziećmi?

W myśl art. 48 ust. 2 Konstytucji RP, ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Poza zdarzeniami naturalnymi, powodującymi ustanie władzy rodzicielskiej, tylko orzeczenia sądowe wydane w przypadku zaistnienia enumeratywnie wyliczonych okoliczności mogą wpłynąć na ustanie bądź modyfikację władzy rodzicielskiej. W doktrynie wylicza się trzy takie sytuacje: • Orzeczenia…


Czy dzieci wraz z mamą mogą po rozwodzie rodziców mieszkać w domu zapisanym na ojca jeszcze przed zawarciem małżeństwa?

W związku ze skalą następstw jakie wiążą się z ustaniem małżeństwa, ustawodawca wprowadził do kodeksu przepisy określające kwestie, jakie sąd obligatoryjnie powinien rozstrzygnąć w wyroku rozwodowym. Zgodnie z art. 58 § we wskazanym wyroku sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów…


Czy możliwe jest przywrócenie praw rodzicielskich? Kto o tym decyduje i na jakiej podstawie?

Zgodnie z art. 111 k.r.o. zarówno o pozbawieniu, jak i przywróceniu władzy decyduje sąd, w razie wystąpienia wskazanych w ustawie przesłanek. Wmyśl wskazanego przepisu W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić. Przedmiotem jaki będzie badał sąd jest zatem okoliczność ustania trwałej przeszkody do sprawowania władzy rodzicielskiej bądź zaprzestanie przez rodziców…


Jakie prawa przysługują ojcu dziecka w sytuacji, gdy matka dziecka pozostaje w związku małżeńskim z innym mężczyzną?

Ojciec, który nie jest mężem matki dziecka, celem dochodzenia swoich praw związanych z rodzicielstwem, w pierwszej kolejności powinien dowieść swojego ojcostwa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje dwa sposoby ustalenia ojcostwa dziecka, do którego nie ma domniemania, iż pochodzi ono od małżonków: uznanie dziecka (art. 73 k.r.o.), sądowe ustalenie ojcostwa (art. 72 k.r.o.). Uznanie dziecka polega na oświadczeniu woli oraz oświadczeniu wiedzy. Skuteczność uznania…


Czy jest możliwość przywrócenia biologicznej matce praw rodzicielskich, jeśli dziecko jest w rodzinie zastępczej?

Pozbawienie rodziców władzy rodzicielskiej jest najdalej idącym środkiem ingerencji, którą stosuje sąd opiekuńczy. Sąd wydaje orzeczenie w tym przedmiocie, gdy zaistnieją ku temu ustawowe podstawy: trwała przeszkoda, nadużywanie przez rodziców władzy rodzicielskiej lub rażące zaniedbywanie obowiązków względem dziecka. W razie pozbawienia rodziców władzy nad dzieckiem, umieszcza się je w pieczy zastępczej. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej jest…


Władza rodzicielska przy rozwodzie

Władza rodzicielska przy rozwodzie. Utarło się, że po roz­wo­dzie dzieci zostają z matką. Tra­dy­cja i prak­tyka w Pol­sce powo­duje, że jest to naj­częst­szy spo­sób roz­strzy­gnię­cia sądów w tym przedmiocie. Mówi się: „dzieci i ryby głosu nie mają”- a jed­nak nie! Przed roz­strzy­gnię­ciem w przed­mio­cie wła­dzy…


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »