Zaloguj 19.02.2018 | godz.09:07
Podział majątku HIT Nowość

Czy żona zabierze Ci dopłaty unijne po rozwodzie?

W świetle obowiązującego orzecznictwa Sądu Najwyższego dopłaty unijne są uznawane za dochód z majątku a konkretnie za dochód, jaki przynosi gospodarstwo rolne. Bez znaczenia pozostaje fakt, iż tylko jedna osoba pracuje na gospodarstwie i tylko ona pozostaje w jego posiadaniu. Bowiem w świetle naszego prawa okoliczność, iż współwłaściciel rzeczy nie posiada jej ani nie realizuje w drodze roszczenia swojego uprawnienia do współposiadania rzeczy lub posiadania…


5 etapów rozwodu

Twoja decyzja »
Przygotuj pozew »
Złóż pozew do Sądu »
Rozprawa »
Wyrok »

1. TWOJA DECYZJA

Decyzja o zakończeniu małżeństwa nigdy nie należy do łatwych, nie działaj pochopnie, rozważ wszystkie za i przeciw, napisz je na kartce, dobrze przemyśl. Emocje często są złym doradcą, pamiętaj przyrzekałeś na dobre i na złe. Nie jesteś sam, możesz skorzystać z pomocy psychologa albo coacha.

Jeśli wykorzystałeś bezskutecznie wszystkie możliwości i nie widzisz żadnych szans na uratowanie małżeństwa, podejmując decyzję o rozwodzie dobrze się przygotuj.

Zastanów czy chcesz rozwodu z orzekaniem o winie, czy też nie. Ma to wpływ na długość postępowania rozwodowego i jego zakres. Pamiętaj też, że aby wykazać winę współmałżonka potrzebujesz dowodów.

Jeśli nie wiesz, jak zebrać dowody lub wykazać winę współmałżonka skorzystaj z videoporadnika

Zamknij »

2. PRZYGOTUJ POZEW

Pozew o rozwód jest pismem procesowym, tzn. że musi składać się z elementów ściśle wskazanych w przepisach prawa.

Każdy pozew o rozwód musi zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
  • imię, nazwisko i adres stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
  • oznaczenie rodzaju pisma – może być to „pozew” czy „pozew o rozwód”;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Ten punkt dotyczy szeregu wniosków, które chcemy złożyć 
  • w postępowaniu, a więc żądanie rozwodu, żądanie zasądzenia alimentów czy orzeczenia o korzystaniu ze wspólnego mieszkania. Składając konkretne żądanie powinniście Państwo je uzasadnić i poprzeć dowodami. Uzasadnienie stanu faktycznego i dowody opisuje się w uzasadnieniu pozwu.
  • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Pamiętajcie Państwo że podpis musi być własnoręczny. Nie możemy go zastąpić np. wydrukiem komputerowym;
  • wymienienie załączników - czyli dokumentów, które składamy razem z pozwem.

Składając pozew o rozwód, pamiętajmy aby dołączyć do niego dowód uiszczenia opłaty sądowej od pozwu (jest to opłata stała i wynosi 600 zł) oraz odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

Napisanie pozwu o rozwód może wydawać się proste, jeśli jednak nie czujesz się na siłach, idź do profesjonalisty, unikniesz błędów i nerwów. Możesz też skorzystać z naszego wideo "Jak napisać pozew rozwodowy"

Chcesz zobaczyć jak wygląda pozew rozwodowy kliknij tutaj.

Zamknij »

3. ZŁÓŻ POZEW DO SĄDU

Pozew o rozwód składa się zawsze do sądu okręgowego, nigdy zaś do sadu rejonowego.

Zgodnie z art. 41 KPC powinien być to sąd, w okręgu którego małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Gdyby żaden z partnerów nie zamieszkiwał w „ostatnim wspólnym lokum”, o właściwości sądu decydować będzie miejsce zamieszkania Pozwanego, gdyby zaś nie udało się ustalić tego miejsca decydujące będzie miejsce zamieszkania Powoda.

Właściwość miejscowa w sprawach ze stosunku małżeństwa ma charakter właściwości wyłącznej. Małżonkowie swoją wolą, nie mogą wyznaczyć innego sądu uprawnionego do rozpoznawania ich spraw.

Znaczna część Klientów naszej kancelarii mówiąc o miejscu zamieszkania ma na myśli adres zameldowania. Nic bardziej mylnego. Zameldowanie w danej miejscowości (czynność administracyjna) nie ma znaczenia z punktu widzenia właściwości sądu. Przesądza o niej jedynie faktyczny pobyt w danej miejscowości.

Nie wiesz, do jakiego sądu złożyć pozew? Skorzystaj z naszego wideo lub e-porady.

Zamknij »

4. ROZPRAWA

Rozprawa odbywa się przy drzwiach zamkniętych. Ta informacja nieco uspokaja małżonków, którzy w większym lub mniejszym stopniu „przeżywają” konieczność roztrząsania przed sądem informacji ze swojego życia rodzinnego, prywatnego.

„Wyłącznie jawności” tego postępowania oznacza, iż podczas posiedzenia sądowego obecni na sali rozpraw poza stronami mogą być tylko: interwenienci uboczni, przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, prokurator oraz osoby zaufania publicznego po dwie z każdej strony. Nie ma na nią wstępu publiczność
(w przeciwieństwie do większości spraw cywilnych).

Na rozprawę rozwodową muszą stawić się oboje małżonkowie, muszą być przesłuchani w charakterze strony. Dowód z przesłuchania stron jest w tym postępowaniu obowiązkowy.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach np. stałego pobytu jednej ze stron poza granicami kraju sąd może, ograniczyć się do przesłuchania tylko jednej strony. Sąd może postąpić tak samo, gdy strona nie stawia się na wezwania sądu bądź odmawia złożenia zeznań.

Na Sali rozpraw Powód (samodzielnie bądź wraz ze swoim pełnomocnikiem) siada po prawej sądu, zaś Pozwany (samodzielnie bądź wraz z pełnomocnikiem) po lewej stronie Sądu.

Rozprawa rozpoczyna się od jej wywołania przez protokolanta. Następnie sąd sprawdza obecność- ustala czy stawiły się strony i wezwani na sprawę świadkowie.

Świadkowie opuszczają salę rozpraw, po czym najpierw Powód a potem Pozwany przedstawiają ustnie swoje stanowisko, zgłaszają żądania, wnioski, twierdzenia i dowody na ich poparcie.

Kolejnym etapem rozprawy jest przeprowadzenie postępowania dowodowego,
w ramach którego m.in. przesłuchuje się świadków.

Po przeprowadzeniu wszystkich dowodów, sąd udziela głosu stronom i zamka rozprawę.

Ostatnim elementem rozprawy jest wydanie wyroku.

Tylko gdy strony porozumiały się we wszystkich elementach rozwodu i żądają rozwodu bez orzekania o winie sąd może przeprowadzić całe postępowanie na jednej rozprawie. W każdym innym przypadku ilość czynności, które sąd musi wykonać jest na tyle czasochłonna, że rozkłada się to na kilka rozpraw.

Przed wejściem na salę sądową uprzedzam swoich Klientów, o istnieniu tzw. protokołu elektronicznego czyli utrwalenia przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub dźwięk i obraz, co wiąże się z obecnością na sali mikrofonów, czy telebimu. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone do polskiego prawa w lipcu 2012 roku. Obecnie protokół pisemny również został zachowany
i można powiedzieć, że rozprawa jest „zapisywana” na dwa sposoby.

Chcesz, by reprezentował Cię profesjonalny pełnomocnik kliknij tutaj

Zamknij »

5. WYROK

Po zamknięciu rozprawy sąd wydaje wyrok. W sprawach zawiłych sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku, ale tylko jeden raz na czas do dwóch tygodni

Ogłoszenie wyroku następuje na posiedzeniu jawnym, bez względu na fakt, iż cała rozprawa toczy się przy drzwiach zamkniętych. Często klienci pytają, czy muszą być obecni przy ogłoszeniu wyroku? Czy gdy się nie stawią, to nie zaszkodzi sprawie? Nieobecność stron nie ma żadnego znaczenia dla ogłoszenia wyroku. Nikt nie musi się stawić, jednak jeśli chcesz jak najszybciej poznać rezultat polecam pójść na ogłoszenie.

W trakcie ogłoszenia wyroku sąd wskazuje również zasadnicze powody, przyczyny swojej decyzji. Chcąc uzyskać kompleksowe uzasadnienie należy złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku na piśmie. Termin na złożenie takiego wniosku wynosi tydzień i jest liczony od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. Złożenie przez stronę wniosku o uzasadnienie po tym terminie skutkuje tym, że sąd go nie sporządzi.

Analizując treść wyroku, powinniście Państwo zwrócić szczególną uwagę czy wyrok zawiera wszystkie wymagane przez prawo elementy.

Chcesz zobaczyć jak wygląda przykładowy wyrok - kliknij tutaj

Zamknij »


Kobieta w przemocy

"Jesteś beznadziejna i głupia. Nic nie umiesz zrobić jak należy!" - słyszysz takie słowa od swojego partnera/męża- ten film jest właśnie dla Ciebie! Dowiesz się, co przysługuje Ci, jeśli chcesz rozwieść się z małżonkiem, od którego jesteś zależna finansowo. Prawnik szeroko instruuje, co należy zrobić w takiej sytuacji, w jaki sposób dochodzić alimentów na swoją rzecz.


Podział majątku Materiał dowodowy

Jak zebrać dowody i wygrać w sądzie?

Pamiętaj, że w sądzie wygrywa ten kto ma mocniejsze dowody. Każde Twoje twierdzenie spotka się z odpowiedzią drugiej strony, dlatego nie możesz poprzestać tylko na słowach. Gdy w grę wchodzi duży majątek rozwód przypomina grę w szachy – każdy ruch musi być pewny i przemyślany. Złożenie w sądzie pozwu o rozwód powoduje konieczność zgromadzenia odpowiedniego…

Separacja

Rozwód czy separacja?

Przed podjęciem decyzji należy zadać sobie kilka pytań: jak widzę swoją przyszłość? Czy chcę ją dzielić z obecnym partnerem? Jak zmieni się może życie po rozstaniu? Czy jestem w stanie utrzymać się bez wsparcia drugiej osoby? Jeżeli nie chcemy kontynuować dotychczasowego życia i nie widzimy już żadnych szans na powrót do swojego małżonka należy się rozwieść. Tymczasem…

Obniżenie alimentów

Masz kłopoty finansowe i wysokie alimenty do zapłaty? Sprawdź jak możesz je obniżyć! Filmik przedstawia przypadek mężczyzny, który nie może płacić zasądzonych alimentów, gdyż jego dochody uległy zmianie. Przychodzi do prawnika z prośbą o wyjaśnienie, czy sam może żądać alimentów i jak obniżyć te, do których płacenia został zobowiązany. Prawnik wyczerpująco omawia kwestie związane z obniżeniem alimentów.


Szybki rozwód

Twoje małżeństwo to pomyłka? Chcesz jak najszybciej je zakończyć? Obejrzyj film i zobacz jak to zrobić! Młoda kobieta chce rozwieść się bez orzekania o winie. Prawnik radzi, co zrobić w sytuacji, gdy małżonek przebywa za granicą i w jaki sposób chronić interesy dziecka.


Czy wymagane jest uczestnictwo pozwanego, żeby sprawa mogła się odbyć?

Zgodnie z art. 428 § 1 kpc rozprawa w sprawie o rozwód odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu, chyba że prokurator popiera żądanie unieważnienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa.…

Związki partnerskie

„Rozwód" partnerów, czyli jak podzielić się majątkiem po rozstaniu. Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują! Młody mężczyzna musi wyprowadzić się z mieszkania partnera, które sam wyremontował. W rozmowie z prawnikiem analizuje, jak odzyskać środki finansowe, które zainwestował w lokal i jego wyposażenie.


Kto i w jaki sposób może się ubiegać o przyznanie obrońcy z urzędu do prowadzenia jego sprawy rozwodowej?

Zgodnie z przepisem art. 117 § 1 k.p.c. każda strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to niezależnie od uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych, mogą one domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeśli złożą oświadczenie, z którego…

Nie znam miejsca zamieszkania męża. Czy można otrzymać rozwód po kilku latach separacji bez obecności i wiedzy męża o sprawie?

Nie znam miejsca zamieszkania męża. Czy można otrzymać rozwód Po kilku latach separacji bez obecności i wiedzy męża o sprawie?

Jak poradzić sobie z długami po rozwodzie

Rozwiodłeś się? zostały ci długi zaciągnięte wspólnie? nie wiesz co robić? Ten film jest właśnie dla Ciebie!


Nie zawsze po połowie

Rozwiodłeś się? Czeka Cię dział majątku? Sąd nie musi podzielić majątku na pół! Sprawdź


HIT

Czy możliwe jest wydanie wyroku rozwodowego zaocznie?

Wydanie wyroku zaocznego w sprawach małżeńskich jest możliwe, w razie niestawiennictwa pozwanego na rozprawę (a zatem po ziszczeniu się dyspozycji zawartej w art. 339 k.p.c.). Możliwość taka otwiera się przed sądem dopiero po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, bowiem zgodnie z art. 431 k.p.c. sąd nie może oprzeć wyroku wyłącznie na uznaniu powództwa, przyznaniu okoliczności…

Eksmisja domowego oprawcy

Eksmisja domowego oprawcy Największym problemem w przypadku problemu przemocy domowej jest to, że nawet po skazaniu oprawcy, ofiara musi nadal z nim mieszkać. Brak środków finansowych, pomocy ze strony rodziny, a przede wszystkim nieświadomość swoich praw powoduje, że koszmar pokrzywdzonych zdaje się nie mieć końca. Tymczasem istnieje możliwość podjęcia skutecznych działań mających na celu…

Myślę o rozwodzie...

Chcesz się rozwieść? Nie wiesz od czego zacząć? Ten film jest dla Ciebie!


Stalking w rodzinie

Większość osób uważa, że przemoc domowa dotyka tylko osób z tzw. nizin społecznych, patologicznych lub tam gdzie istnieje problem z alkoholem. Często nie zdają sobie sprawy, że sami są ofiarami przemocy. Istnieje bowiem przekonanie, że aktem agresji jest wyłącznie bicie. Tymczasem problem ten jest często wielowymiarowy.  Niemal każdy przejaw przemocy fizycznej jest związany ze…

Jak napisać pozew rozwodowy - videoporadnik

Chcesz się rozwieść? Nie wiesz co napisać w pozwie o rozwód? Tutaj dowiesz się jak napisać pozew rozwodowy!


Ordynacja podatkowa

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (wyciąg z dnia 4 kwietnia 2013 roku) Art. 110. § 1. Rozwiedziony małżonek podatnika odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z byłym małżonkiem za zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań podatkowych powstałych w czasie trwania wspólności majątkowej, jednakże tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym.§ 2. Odpowiedzialność, o której mowa w § 1, nie obejmuje:1)…


Kpc wyciąg

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg na dnia 4 kwietnia 2012 roku) Tytuł VIIPostępowanie odrębne Dział IPostępowanie w sprawach małżeńskich Rozdział 1Przepisy ogólne Art. 425. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków . Art. 426. Do reprezentowania strony konieczne jest…


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij »